Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „Vyhraj – vstavanú skriňu“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu a to výlučne zo strany organizátora.

1. Názov súťaže

Propagačná súťaž, ktorú upravujú tieto pravidlá dostala názov: “Vyhraj – vstavanú skriňu” (ďalej len “súťaž”).

2. Organizátor súťaže

Svetskrin s.r.o., IČO: 51 155 478, so sídlom M. C. Sklodowskej 15, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 05, Slovensko. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 123725/B (ďalej len “organizátor”), prevádzka (Trnavská 42, 821 02 Bratislava).

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže

Termín konania súťaže: 15.12.2017 (00:00:01) – 27.2.2018 (23:59:59)
Miesto konania súťaže: územie Slovenskej republiky.

4. Webový portál určený na súťaž

Portál www.svetskrin.sk

5. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci organizátora súťaže a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.

6. Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý súťažiaci, ktorý počas doby trvania súťaže dá “like” – označí “Páči sa mi” firemnej Facebook stránke – Svet skríň – https://www.facebook.com/chcemskrinu/ a súčasne napíše komentár “@chcemskrinu” do príspevku o súťaži, splnením oboch podmienok  sa súťažiaci zaraďuje do zlosovania o ceny.


Každý súťažiaci sa môže do žrebovania zapojiť iba 1 krát.
Súťažiaci nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži alebo konajúci v rozpore s pravidlami tejto súťaže nebudú do súťaže zaradení.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.
Výherca bude vylosovaný náhodným výberom za účasti organizátora súťaže (konateľa firmy).
Víťazov zverejníme na webovej stránke www.svetskrin.sk dňa 28.2.2018.
Po skončení termínu súťaže a zverejnení výhercu organizátor kontaktuje výhercu prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

Výhra je prenosná. Pokiaľ výherca nemá záujem o vstavanú skriňu alebo odmietne výhru formou písomného vyhlásenia, nemá nárok na vecnú ani finančnú kompenzáciu, môže však výhru podarovať inej osobe.
Súťažiaci prehlasuje, že všetky ním poskytnuté údaje sú pravdivé a bude možné ich pri osobnom stretnutí overiť.

7. Výhry

V súťaži Vyhraj – vstavanú skriňu je možné získať nasledujúce výhry:
– 1x skriňa v hodnote 700 € – podľa vlastného výberu. Cena skrine uvedená bez zliav.

8. Kontaktovanie výhercu

Meno výhercu bude uvedené na firemnej facebook stránke: https://www.facebook.com/chcemskrinu/, taktiež bude kontaktovaný súkromnou správou. Výhry budú výhercovi odovzdané osobne.

9. Použitie prejavov osobnej povahy a osobných údajov súťažiaceho súťaže

Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci tejto súťaže svoj bezvýhradný súhlas na to, aby jeho osobné údaje (meno) boli zaradené do databázy organizátora a spracované za účelom vyhodnotenia súťaže. Súťažiaci tento súhlas poskytuje na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese organizátora.
Poskytnutie je bezplatné a dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi súťažiacich bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.

10. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, či jej uplatňovaním. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, súťažiacim alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pozmeniť pravidlá súťaže alebo zrušiť súťaž ako celok kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie.

11. Dane

Výhry v súťaži sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov. Príslušné subjekty sú povinné pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry resp. ich hodnota uvedená v týchto pravidlách, predstavujú výhry resp. ich hodnotu pred zdanením.

12. Propagácia súťaže

Súťaž je taktiež propagovaná prostredníctvom iných tretích strán. Tie nemajú prístup k osobným údajom súťažiacich, to znamená, že súťažiaci poskytuje informácie organizátorovi a nie tretím stranám napr.: Facebook, Google+, Twitter a iné.
Táto súťaž tiež nie je nijako spojená s tretími stranami, cez ktoré sa súťaž propaguje napr.: Facebook, Google+, Twitter a iné.